Najdôležitejšie právne dokumenty o elektromobilite

Na európskej úrovni

Smernica 2014/94/EU o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá

Základný európsky dokument, ktorým sa stanovujú pravidlá zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá (IAP). Netýka sa iba elektromobility, hoci je to najväčšia a najdôležitejšia časť dokumentu. Alternatívne palivá sú definované ako elektrina, vodík, biopalivá, zemný plyn a skvapalnený ropný plyn (LPG).

Základom smernice IAP je povinnosť členských štátov pripraviť takzvaný „Národný politický rámec“ (NPR) pre rozvoj IAP. NPR by mal zmapovať existujúcu situáciu s IAP, odhadnúť počet vozidiel s alternatívnym pohonom na konci roku 2020 a prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby v tom čase bolo k dispozícii dostatočné množstvo IAP, napr. odhadnúť počet EV, požadovanú nabíjaciu infraštruktúru a zaviesť opatrenia na zabezpečenie dostatočnej infraštruktúry. Každý členský štát musel poskytnúť NPR na preskúmanie Európskej komisii. Smernica IAP poskytuje aj niektoré základné definície a terminológiu. V súčasnosti prebieha revízia smernice IAP, ktorá by mala byť hotová do konca roku 2020.

Odkaz: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0094&from=en