Najdôležitejšie zákonné požiadavky pri výstavbe nabíjačiek pre elektrické vozidlá

 • Stavebný zákon

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) stanovuje podmienky územného a stavebného konania v závislosti od
typu stavby.

 • NN prípojka

Pre prípravu a vybudovanie elektrickej prípojky je potrebné vyhotoviť projektovú dokumentáciu v súlade v súlade so zákonom NR SR 124/2006 Z.z., vyhláškou MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. a predpismi STN platnými v čase jej spracovávania. Po zrealizovaní elektroinštalácie je následne potrebné vyhotoviť Správu o odbornej prehliadke  a odbornej skúške elektrického zariadenia.

 • Inštalácia nabíjacích staníc

Podľa slovenského práva patria elektrické zariadenia v príbuznej oblasti podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., Časť III ako vyhradené technické zariadenia – elektrické, časť „B“. Nabíjací bod smie inštalovať iba certifikovaný elektrotechnik s kvalifikáciou podľa vyhlášky 508/2009 MPSVaR SR, § 21 až 24.

 • Dopravné značenie

Dopravné značenie upravujú zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke v znení neskorších predpisov. Projektová dokumentácia musí byť vyhotovená v zmysle STN 01 8020 – vyhláška o pravidlách cestnej premávky na pozemných komunikáciách a zásad pre navrhovanie a umiestnenie dopravného značenia vrátane doplnkov. Zoznam platných dopravných značiek obsahuje vyhláška č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení účinná od 1.4.2020.

 • Energetický zákon (oznamovacia povinnosť pre prevádzkovateľov v prípade verejných nabíjacích staníc)

Zákon 656/2004 Z. z. o energetike informuje o prístupe na trh, vymedzuje práva a povinnosti účastníkov trhu.

 • Nové bytové a nebytové stavby a nebytové budovy všeobecne

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov definuje povinnosti v oblasti budovania nabíjacích staníc v pre jednotlivé stavby.

Stavebný zákon

 • Pre účely povoľovania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa nabíjacou NN-stanicou rozumie technologické zariadenie, ktorého súčasťou je spevnená odstavná plocha, slúžiaca na dočasné odstavenie elektromobilu počas procesu dobíjania jeho akumulačného zariadenia (odstavná plocha) a elektrická prípojka k zdroju elektrickej energie.
 • Podmienkou pre povolenie nabíjacej NN-stanice je zriadenie odstavnej plochy vrátane bezpečného príjazdu a prístupu k odstavnej ploche a zriadenie elektrickej prípojky.
 • Režim povoľovania nabíjacích NN-staníc je závislý na spôsobe umiestnenia a realizácie nabíjacej NN-stanice, najmä či ide o zariadenie mobilné alebo kompaktné, ktoré je stavbou podľa § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní.
 • Mobilnou nabíjacou NN-stanicou sa rozumie mobilné technologické zariadenie, ktorého vyhotovenie nepodlieha režimu stavebné zákona.
 • Ak pre umiestnenie, realizáciu a prevádzku kompaktnej nabíjacej NN-stanice nie je potrebné zriadiť novú odstavnú plochu vrátane prístupovej komunikácie, pričom nabíjacia NN-stanica spĺňa podmienky pre doplnkovú drobnú stavbu (§ 139b ods. 6 stavebného zákona), možno ju povoliť režimom ohlásenia drobnej stavby podľa § 55 ods. 2 písm. b) stavebného zákona a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
 • Stavebný úrad je kompetentný posúdiť, či sa na realizáciu uvedeného zariadenia vyžaduje stavebné povolenie so zreteľom na ustanovenie § 43 stavebného zákona.

NN prípojka

Aktuálne platné STN predpisy a súvisiace technické normy:

 • STN 33 2000-1 – Elektrické inštalácie budov časť 1: Rozsah platnosti, účel a základné princípy
 • STN 33 2000-3 – Elektrické inštalácie budov časť 3: Stanovenie základných charakteristík
 • STN 33 2000-4-41 – Elektrické inštalácie budov časť 4: Zaistenie bezpečnosti, Kapitola 41: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
 • STN 33 2000-4-43 – Elektrické zariadenia. Časť 4: Bezpečnosť, Kapitola 43: Ochrana proti nadprúdom
 • STN 33 2000-4-473 – Elektrické zariadenia. Časť 4: Bezpečnosť, Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti, oddiel 473:   Opatrenia na ochranu proti nadprúdom
 • STN 33 2000-5-52 – Elektrické inštalácie budov časť 5: Výber a stavba el. zariadení, Kapitola 52: Elektrické rozvody
 • STN 33 2000-5-523 – Elektrické zariadenia. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení, Kapitola 52: Výber sústav a stavba vedení, oddiel 523: Dovolené   prúdy
 • STN 33 2000-5-54 – Elektrické inštalácie budov časť 5: Výber a stavba el. zariadení, Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče
 • STN 33 2000-6 – Elektrické zariadenia, časť 6: Revízie
 • STN EN 60446 – Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek- -stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia vodičov farbami alebo číslami.
 • STN EN 60529 – Stupeň ochrany krytom (krytie – IP kód)
 • STN EN 61140 – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. Spoločné ustanovenia pre inštaláciu a zariadenia
 • STN ISO 3511-1 – Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch
 • V prípade vedenia káblov v obchodných centrách/budovách/garážových domoch, pokiaľ to dané prostredie vyžaduje je nutné použiť celoplastové káble so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa podľa IEC 60332-3-22, bezhalogénové, s nízkou hustotou dymu pri horení podľa STN IEC 61034-2 a nízkou korozivitou splodín podľa STN IEC 60754-2, majúce medené jadrá s izoláciou a plášťom z bezhalogénových materiálov.

Dopravné značenie

Pri použití zvislých dopravných značiek je potrebné dodržať nasledovné základné požiadavky:

 • značky musia mať príslušný certifikát zhody stavebných výrobkov – patria v zmysle vyhl. 158/2004 Z.z. do skupiny stavebných výrobkov č. 0514
 • ich vyobrazenie musí byť vyhotovené v zmysle vyhl. č. 9/2009 Z.z.
 • rozmery musia zodpovedať STN 01 8020 a STN 01 8020/Z2
 • polomer zaoblenia prednej (čelnej) strany musí byť väčší ako 10mm – STN EN 12 899-1
 • materiál konštrukcií a upevňovacích prvkov a nosičov musí zodpovedať STN EN 12 899-1 a STN EN ISO 12 944-5

Energetický zákon

 • novela zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. je začiatkom transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá. Účinnosť nadobudla od 1. júla 2018

Zákon priniesol zákonné definície relevantné pre sektor elekromobility (§2):

 • elektrickým vozidlom motorové vozidlo vybavené hnacou jednotkou, ktorá sa skladá minimálne z jedného neperiférneho elektrického motora ako meniča energie s nabíjateľným systémom ukladania elektriny, ktorý možno externe nabíjať“
 • nabíjacím bodom rozhranie, ktoré v určitom čase umožňuje nabíjanie jedného elektrického vozidla elektrinou alebo výmenu batérie jedného elektrického vozidla“
 • nabíjacou stanicou jeden alebo viacero nabíjacích bodov“
 • verejne prístupnou nabíjacou stanicou nabíjacia stanica, ku ktorej je zabezpečený nediskriminačný prístup všetkým používateľom; nediskriminačný prístup môže zahŕňať rôzne spôsoby autentifikácie a platby,“
 • Zákon spája prevádzkovanie verejnej NS s povinnosťou nediskriminačného prístupu
 • Zákon výslovne stanovuje, že „Podnikaním v energetike nie je prevádzkovanie nabíjacej stanice a poskytovanie nabíjania elektrických vozidiel.“  Toto odstraňuje dlhodobú neistotu z možného posudzovania nabíjania EV ako predaja elektriny, s čím súviseli početné povinnosti podľa zákona o energetike.
 • Novela ukladá povinnosť oznámiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví začiatok, zmenu alebo ukončenie prevádzkovania verejne prístupnej nabíjacej stanice do 30 dní
 • Pri pripájaní NS s celkovým inštalovaným výkonom nad 100 kW je potrebné podať žiadať o pripojenie do DS a uzatvoriť s PDS zmluvu o pripojení do DS (§ 35)
 • Kontrolným orgánom sa stáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
 • Sankcie vo výške 300-300tis. EUR hrozia za porušenie oznamovacej povinnosti a povinností pri pripájaní (ako sú uvedené vyššie)

Nové bytové a nebytové stavby a nebytové budovy všeobecne

Zákonné povinnosti v blízkej budúcnosti *

žiadosť o SP
od 10.03.2021

NEBYTOVÉ BUDOVY s viac ako 10 parkovacími miestami

nová alebo významne obnovovaná nebytová budova musí mať najmenej jednu nabíjaciu stanicu elektrických vozidiel a infraštruktúru vedenia, najmä rozvody pre elektrické káble na najmenej jednom z piatich parkovacích miest

BYTOVÉ BUDOVY s viac ako 10 parkovacími miestami

nová alebo významne obnovovaná bytová budova musí mať infraštruktúru vedenia, najmä rozvody pre elektrické káble, pre každé parkovacie miesto

od 01.01.2025

NEBYTOVÉ BUDOVY

každá nebytová budova s viac ako 20 parkovacími miestami musí mať od 1. januára 2025 najmenej jednu ​nabíjaciu stanicu elektrických vozidiel

* zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov o zmene a doplnení niektorých zákonov