Najważniejsze dokumenty prawne dotyczące elektromobilności

Poziom UE

 

Dyrektywa 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych

Podstawowy dokument na poziomie UE, który określa zasady wdrażania infrastruktury paliw alternatywnych (AFI). Dokument ten nie zawiera informacji dotyczących jedynie kwestii elektromobilności, chociaż stanowi ona najistotniejszy i najobszerniejszy jego element, lecz także przedstawia dyrektywy dotyczące pozostałych paliw alternatywnych.  Do paliwa alternatywnych wlicza się energia elektryczna, wodór, biopaliwa, gaz ziemny i gaz płynny (LPG).

Podstawą dyrektywy AFI jest zobowiązanie państw członkowskich do przygotowania tzw. Krajowych ram polityki (KRP) dla rozwoju AFI. KRP powinno odwzorować istniejącą sytuację z AFI, oszacować liczbę pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi na koniec 2020 r. i zapewnić środki zapewniające dostępność wystarczających AFI w tym czasie, np. szacując liczbę pojazdów elektrycznych, wymaganą infrastrukturę ładowania i wprowadzić środki zapewniające dostarczenie wymaganej infrastruktury.  Każde państwo członkowskie musiało przekazać KRP do przeglądu Komisji Europejskiej. Dyrektywa AFI dostarcza również podstawowe definicje i terminologie. Obecnie trwa przegląd dyrektywy AFI i powinien być gotowy do końca 2020 roku.

Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0094&from=en