Možnosti pripojenia nabíjacích staníc

 

Proces vedúci k pripojeniu do siete je komplexný administratívny proces.  V rámci služby GreenWay  360  Vám všetky podklady pripravíme.

Podružné pripojenie

Pripojenie do existujúcich rozvodov v objekte
-Rozšírenie rozvodov o NN prípojku pre nabíjaciu stanicu
-Pridanie podružného elektromera

Proces pripojenia pri podružnom pripojení

a) Analýza možnosti pripojenia na nehnuteľnosti

V prípade dostatočného voľného výkonu v objekte:

b)Spracovanie elektro-projektovej dokumentácie

c)Odsúhlasenie dokumentácie s vlastníkom nehnuteľnosti

d)Uzatvorenie zmluvy o dodávke a distribúcii elektrickej energie s vlastníkom nehnuteľnosti

e)Podanie ohlásenia drobnej stavby na vybudovanie nabíjacej stanice a NN prípojky

f)Získanie pozitívneho stanoviska k ohláške zo stavebného úradu

g)Vybudovanie NN prípojky, základu pre NS

h)Inštalácia nabíjacej stanice

i)Revízia NN prípojky

j)Výber vhodného programu služieb GreenWay a uzatvorenie zmluvy

k)Konfigurácia stanice a pripojenie do back-end systému GreenWay

l)Spustenie NS do prevádzky (nie skôr, ako je uzatvorená nová zmluva s dodávateľom EE)

V prípade nedostatočného voľného výkonu v objekte:

b)Zaslanie žiadosti o navýšenie kapacity do DS

c)Získanie novej zmluvy o pripojení od DS (optimálne do 30 dní)

d)Podpísanie zmluvy o pripojení a úhrada pripojovacieho poplatku

e)Zaslanie finálnej dokumentácie a revízie na odsúhlasenie do DS

f)Ukončenie procesu pripojenia v DS a odsúhlasenie technického prevedenia

g)Uzatvorenie zmluvy o dodávke a distribúcii el. energie s vybraným dodávateľom EE

h)Zmena nastavení, prípadne inštalácia nového distribučného elektromera

-Proces pripojenia je v tomto prípade často kratší a jeho dĺžka závisí od možností voľnej kapacity v objekte. V prípade existujúcej voľnej kapacity v objekte pripojenie nabíjacej stanice závisí od rýchlosti získania súhlasu k ohláseniu drobnej stavby vybudovania nabíjacej stanice a vybudovania NN pripojenia

-Vybudovanie stanice trvá okolo 60 dní

-V prípade nutnosti navýšenia kapacity pripojenie stanice sa môže proces pripojenia stanice predĺžiť až na 120 dní

Priame pripojenie do DS

Vytvorenie nového odberného miesta v distribučnej sústave
-Vybudovanie novej NN prípojky z distribučného bodu
-Distribučné meranie

Proces pripojenia pri priamom pripojení do DS

a)Analýza možnosti pripojenia na nehnuteľnosti

b)Podanie žiadosti o vyjadrenie k možnosti pripojenia

c)Získanie vyjadrenia od 30 do 210 dní v závislosti od regiónu

d)Podanie žiadosti o pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy

e)Získanie novej zmluvy o pripojení od DS (optimálne do 30 dní)

f)Podpísanie zmluvy o pripojení a úhrada pripojovacieho poplatku

g)Spracovanie projektovej dokumentácie v zmysle stanovených podmienok pripojenia a zaslanie na vyjadrenie distribučnej spoločnosti

h)Podanie ohlásenia drobnej stavby na vybudovanie nabíjacej stanice a NN prípojky

i)Získanie pozitívneho stanoviska k ohláške zo stavebného úradu do 30 dní

j)Vybudovanie NN prípojky a základu pre NS

k)Inštalácia nabíjacej stanice

l)Revízia NN prípojky

m)Zaslanie finálnej dokumentácie a revízie na odsúhlasenie do DS

n)Ukončenie procesu pripojenia v DS a odsúhlasenie technického prevedenia

o)Inštalácia distribučného elektromera

p)Uzatvorenie zmluvy o dodávke a distribúcii elektrickej energie s vybraným dodávateľom EE

q)Výber vhodného programu služieb GreenWay a uzatvorenie zmluvy

r)Konfigurácia stanice a pripojenie do back-end systému GW

s)Spustenie NS do prevádzky

-Proces pripojenia je v tomto prípade dlhší a jeho dĺžka závisí od rýchlosti vyjadrení zo strany distribučnej spoločnosti v danom regióne a efektívnosti procesov na oboch stranách (žiadateľ / DS)

-Vybudovanie stanice trvá od 90 do 270 dní

Harmonogram prípravy a výstavby nabíjacej stanice – ohláška

Vzor žiadosti o pripojenie NS do DS

Pozn.:

V prípade NN pripojenia sa uvádza hodnota rezervovanej kapacity v Amperickej hodnote požadovaného ističa

V prípade VN pripojenia sa uvádza rezervovaný výkon v kW

K žiadosti je potrebné priložiť snímku z katastrálnej mapy (situácia širších vzťahov, extravilán v mierke 1: 5000 a intravilán v mierke 1: 2000, + resp. v mierke 1: 1 000) s vyznačením osadenia nabíjacej stanice

Vzor projektovej dokumentácie – situácia NN prípojky

Vzor projektovej dokumentácie – schéma zapojenia RE-NS

Vzor projektovej dokumentácie – Betónové základy pre NS

Vzor projektovej dokumentácie – Dopravné značenie

Vzor jednoduchého technického opisu drobnej stavby k ohláške

Vzor žiadosti ohlásenia drobnej stavby