Najważniejsze dokumenty prawne dotyczące elektromobilności

Najważniejsze dokumenty prawne dotyczące elektromobilności

Specyfikacja dla Polski

W lutym 2018 roku, w Polsce w życie weszła ustawa dotycząca elektromobilności i paliw alternatywnych („Ustawa”). Ustawa ta jest pierwszym zbiorem przepisów w Polsce, które dotyczą kwestii elektromobilności i mają na celu promowanie elektromobilności i pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi. Ustawa dokonuje transpozycji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Nowelizacja

W dzienniku ustaw 23 maja 2022 r. opublikowano nowelizację tekstu jednolitego ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z uwzględnionymi zmianami oraz przepisami ogłoszonymi przed 31 marca 2022 r.

Środki administracyjne

Ustawa definiuje podstawowe pojęcia, takie jak punkt ładowania, stacja ładowania, pojazd elektryczny oraz paliwa alternatywne. Ustanawia ramy dla budowy podstawowej infrastruktury paliw alternatywnych (w tym energii elektrycznej, LNG, CNG i wodoru). Zgodnie z przepisami ustawy pozwolenie na budowę nie będzie wymagane w przypadku stacji ładowania lub punktów ładowania. Ustawa stanowi również, że ładowanie pojazdów elektrycznych nie powinno być traktowane jako sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawa Energetycznego, w związku z czym koncesje na sprzedaż energii elektrycznej nie będą wymagane.

Ulgi podatkowe

Ustawa przewiduje również szereg zmian podatkowych mających wspomóc e-mobilność. Po pierwsze, zostaną wprowadzone zwolnienia z akcyzy na pojazdy elektryczne i pojazdy napędzane wodorem, a także tymczasowe zwolnienie z akcyzy na pojazdy hybrydowe (do 1 stycznia 2021 r.). Po drugie, ustawa przewiduje, że odpisy amortyzacyjne będą korzystniejsze dla pojazdów elektrycznych niż zwykłych, dla osób fizycznych i prawnych.

Rola władz lokalnych

Zgodnie z ustawą samorządy odegrają istotną rolę w rozwoju elektromobilności w Polsce. Jednostki lokalne mogą uzyskać dofinansowanie na budowę infrastruktury do ładowania pojazdów komunikacji miejskiej oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych, z których korzystają samorządy.

Jeżeli planowana minimalna liczba punktów ładowania w stacjach ładowania nie zostanie zainstalowana do 31 grudnia 2020 r., jak wskazano w ustawie, władze samorządowe opracują plan budowy stacji ładowania dla gminy. W planie należy określić liczbę i lokalizację stacji ładowania wraz z planowaną liczbą punktów ładowania, a także proponowany harmonogram budowy tych stacji.

Ponadto, polski ustawodawca zawarł regulacje mające na celu zapobieganie zanieczyszczaniu powietrza. Zgodnie z ustawą rada miasta może wyznaczyć obszary czystego transportu wyłącznie dla pojazdów elektrycznych, pojazdów napędzanych wodorem oraz pojazdów zasilanych CNG i LNG.

Istniejące instalacje

W odniesieniu do istniejących instalacji, podmioty prowadzące stacje i punkty ładowania będące w użytku w dniu wejścia w życie ustawy, będą musiały dostosować się do przepisów ustawy w ciągu roku od wejścia w życie przepisów wykonawczych określonych przez Ministra Energii. Dodatkowo, podmioty te będą zobowiązane do złożenia wniosku do Urzędu Dozoru Technicznego w celu uzyskania zezwolenia na dalszą eksploatację zainstalowanych urządzeń.

Link: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001083