Wymagania techniczne stawiane stacjom ładowania

Wejdź do świata elektromobilności i zyskaj dostęp do interesujących treści!

Wprowadź swój adres e-mail

Loading...

BUDOWA I INSTALACJA STACJI ŁADOWANIA

Budowa stacji ładowania, na której świadczone będą usługi ładowania, wymaga dokonania zgłoszenia w rozumieniu Prawa budowlanego.

Stację ładowania należy instalować zgodnie z instrukcją producenta, obowiązującymi przepisami i normami oraz wiedzą techniczną. Przy wyborze miejsca instalacji należy uwzględnić dodatkowe czynniki środowiskowe i techniczne. Montażu stacji powinien dokonywać wykwalifikowany elektryk.

DOBRE PRAKTYKI MONTAŻU. OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIA STACJI ŁADOWANIA

DOBRE PRAKTYKI MONTAŻU. OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIA STACJI ŁADOWANIA

Stacja ładowania musi być odpowiednio zabezpieczona przed najechaniem. Zabezpieczenie musi być wykonane w sposób nieograniczający dostępu do stacji przez osoby niepełnosprawne. Do zabezpieczenia można użyć na przykład słupków lub ograniczników parkingowych.

Na oznakowanie miejsc postojowych przeznaczonych na postój pojazdów elektrycznych składa się oznakowanie poziome w postaci „koperty” z oznaczeniem „EE” oraz oznakowanie pionowe ze znakiem D-18a z tabliczką informującą o przeznaczeniu miejsc postojowych dla pojazdów elektrycznych.

 

Jeżeli na stacji mają być świadczone usługi ładowania należy w widocznym miejscu umieścić instrukcję ładowania wraz z numerem kontaktowym do operatora stacji.

trukcję ładowania wraz z numerem kontaktowym do operatora stacji.

PRZYKŁADY MONTAŻU, OZNAKOWANIA I ZABEZPIECZENIA STACJI

Rysunek 1. Stacja naścienna wyposażona w dwa gniazda ładowania

Rysunek 2. Dwie stacje ładowania z jednym gniazdem ładowania

Rysunek 3. Stacja ładowania wolnostojąca z dwoma gniazdami ładowania

Rysunek 4. Stacja ładowania wolnostojąca z dwoma gniazdami ładowania montowana pomiędzy miejscami postojowymi

1 – Oznakowanie poziome miejsc postojowych.

2 – Oznakowanie pionowe miejsc postojowych – znak D-18a + tabliczka informująca o przeznaczeniu miejsc postojowych.

3 – Instrukcja ładowania wraz z numerem kontaktowym do operatora ogólnodostępnej stacji ładowania.

4 – Zabezpieczenie przed najechaniem stacji.

5 – Rozdzielnica/złącze kablowe stacji ładowania.

Przykładowe konfiguracje stacji ładowania

Zasilanie trójfazowe, moc 11 kW Zasilanie trójfazowe, moc 22 kW Zasilanie trójfazowe, moc 22 kW, stacja wyposażona w RCM typu B
INSTALACJA
ZASILAJĄCA
Wyłącznik różnicowoprądowy
Wyłącznik główny
STACJA
ŁADOWANIA
Zasilanie trójfazowe, moc 22 kW, stacja wyposażona w RCD typu B Zasilanie jednofazowe, moc 7,2 kW Zasilanie jednofazowe, moc 3,6 kW
INSTALACJA
ZASILAJĄCA
Wyłącznik różnicowoprądowy
Wyłącznik główny
STACJA
ŁADOWANIA

Ograniczenie mocy stacji ładowania realizowane jest przez odpowiednią konfigurację oprogramowania stacji ładowania.

Instalacja elektryczna, a w szczególności dobór odpowiednich aparatów zabezpieczających, powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, wiedzą techniczną oraz instrukcją producenta przez wykwalifikowaną i uprawnioną osobę.

Przedstawione konfiguracje stacji mają jedynie charakter poglądowy.

BADANIA TECHNICZNE UDT I EIPA

Każda stacja ładowania na której świadczone będą usługi ładowania przed oddaniem do eksploatacji musi przejść badanie techniczne przeprowadzane przez Urząd Dozoru Technicznego na wniosek operatora stacji. Stacja podlega ponownemu badaniu technicznemu w przypadku dokonania jej naprawy lub modernizacji.

Eksploatacja stacji bez pozytywnego badania technicznego UDT podlega karze pieniężnej.

Operator ogólnodostępnej stacji ładowania jest zobowiązany do zgłoszenia stacji do rejestru EIPA (Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych) prowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego oraz przekazywania do systemu informacji o dostępności punktów ładowania oraz aktualnych cen usług ładowania przy pomocy usługi sieciowej.

Do tego celu konieczny jest dostęp do sieci poprzez zapewnienie odpowiedniego zasięgu sieci GSM (dla stacji wyposażonych w modem GSM) lub przygotowanie instalacji telekomunikacyjnej.

PRZEGLĄD I SERWIS

Eksploatacja stacji ładowania jest możliwa pod warunkiem wykonywania regularnych przeglądów konserwacji, przeglądów serwisowych i wykonywania pomiarów elektrycznych zgodnie z zapisami zawartymi w instrukcji producenta i wymaganiami stawianymi przez obowiązujące przepisy.